منابع آب زهکشی آبیاری

مدیریت و راهبری طرح‌ها

منطقه شیب آب و پشت آب در سیستان

این پروژه مساحتی در حدود 47000 هکتار را پوشش می دهد و شامل کانال های آبیاری، سیستم زهکشی سطحی و زیرسطحی، ایستگاه پمپاژ و حوضچه های زهکشی می شود.


بلوک 3 در سیستان لوور شیب آب


پوشش 4577 هکتار شامل 41 کیلومتر کانال زهکشی با بریدگی باز با سازه های مرتبط و یک ایستگاه پمپاژ که همگی در دست ساخت هستند.


بلوک 1،2،3،4 در سیستان لوور پشت آب


پوشش 6400 هکتار شامل 68 کیلومتر کانال زهکشی با بریدگی باز با سازه های مربوطه که همگی تکمیل و راه اندازی شده است.


بلوک 5،6 در سیستان لوور پشت آب


این پروژه با پوشش 9540 هکتار شامل 63.6 کیلومتر کانال پیش ساخته 800 و 1000 میلی متری بیضوی و سازه های مربوطه در دست احداث می باشد.


بلوک 5 سیستان – شیب سفلی


با پوشش 3384 هکتار شامل 81 کیلومتر کانال ذوزنقه ای ریخته گری در محل و کانال های بیضوی پیش ریخته گری، 40 کیلومتر کانال زهکشی برش باز و 320 کیلومتر سیستم زهکشی زیرسطحی شامل جانبی و کلکتورهایی با قطرهای 125 تا 500 میلی متر، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 2.6 M3/S، 6.4 کیلومتر دایک برای نگهداری آب های زهکشی در حوضچه، 16.7 کیلومتر کانال زهکشی رهگیر و تمامی منهول ها و سازه های مربوطه تمام شده و در دست بهره برداری است.


بلوک 4 سیستان – شیب سفلی

پوشش 2646 هکتار شامل 103 کیلومتر کانال ذوزنقه ای ریخته گری در محل و کانال های بیضوی پیش ریخته گری، 40 کیلومتر کانال زهکشی برش باز و 202 کیلومتر جانبی و کلکتورهای زیرسطحی به قطر 125 تا 350 میلی متر با تمامی منهول ها و سازه های مرتبط. ، تکمیل و راه اندازی شده است.


طرح جامع منابع آب و خاک سیستان


هدف پروژه بررسی پروژه های موجود و با پتانسیل های بعدی، محدودیت ها، تغییرات جمعیتی، چرخش های اجتماعی و اقتصادی، سیاست ها و چشم انداز های جدید برای ارائه طرحی جامع برای توسعه آینده منطقه است.


کانال کلکتور میل اصلی موگان


این پروژه با قرارداد وام با بانک توسعه اسلامی برای جمهوری آذربایجان انجام شد و شامل یک کانال 53.7 کیلومتری با ظرفیت 110 متر مکعب بر ثانیه بود که مساحتی در حدود 505700 هکتار در جنوب آذربایجان را تخلیه می کرد. جاده خدماتی با گذرگاه های راه آهن و یک سیفون اصلی به طول 400 متر در زیر رودخانه ارس. پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.


کانال یکم خانرک


این کانال از سازه آبگیر رودخانه سمور در مرز روسیه و جمهوری آذربایجان با ظرفیت 25-36 متر مکعب بر ثانیه و طول 37.3 کیلومتر شروع می شود. این پروژه بخشی از قرارداد وام با بانک توسعه اسلامی بود و شامل کانال، جاده خدماتی، بیش از 18 پل عبوری از راه آهن، بیش از 18 پل عبوری از راه آهن، بزرگراه ها و رودخانه های اصلی و کلیه سازه های مرتبط بود. این پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.


کانالک دوم


این کانال به طول 30 کیلومتر ادامه بخشی از آبرسانی به شهر باکو و زمین های کشاورزی منطقه است. این پروژه بخشی از قرارداد وام با بانک توسعه اسلامی بود و مشاور و پیمانکاران همگی تحت دستورالعمل و نظارت بانک ها انتخاب شدند، پروژه شامل کانال، جاده خدماتی، پل ها، سیفون ها، کانال های آبی، ناودان ها، پیچ ها و ... زیر گذرگاه های اصلی خطوط لوله گاز و نفت و کلیه سازه های مربوطه. پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.


پروژه آبیاری و زهکشی باهو کلات


هواپیمای باهو کلات با مساحت 6000 هکتار در جنوب ایران در نزدیکی چاه بهار قرار دارد. شامل یک کانال انتقال 7.5 کیلومتری است که آب سد انحرافی شیر گواز را به منطقه و کلیه کانال‌های اولیه، فرعی و سوم و سیستم زهکشی می‌رساند.


پروژه آبیاری و زهکشی بمپور


پروژه آبیاری بمپور در بلوچستان جنوبی به مساحت 4000 هکتار شامل کانال های آبیاری و زهکشی و کلیه سازه های مربوطه، کلیه کارهای عمرانی تکمیل و راه اندازی شده است.


خط انتقال سیروان


این پروژه در غرب ایران واقع شده و آب های آبیاری را به چندین هواپیما می رساند، طول کل خط 170 کیلومتر با ظرفیت شروع 70 متر مکعب بر ثانیه، شامل کانال بتنی، چندین تونل، سیفون و ناودان می باشد.


مدیریت آب خراسان جنوبی


این مطالعه شامل کلیه مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد و پنج سد اصلی برای بررسی بیشتر شناسایی شد.


توسعه خم و فنوج


با پوشش مساحتی در حدود 18000 کیلومتر مربع در جنوب غربی بلوچستان که در آن مطالعه جامع توسعه آب و خاک انجام شد. منجر به شناسایی دو سد ذخیره‌سازی و 12000 هکتار زمین کشاورزی برای مطالعات بیشتر شد.


توسعه گارگارو


دشت حاصلخیز داشیاری در بلوچستان جنوبی در معرض فرسایش شدید خاک بود که برای کند کردن این روند مطالعه ای انجام شد. نتیجه نهایی این مطالعه معرفی سدهای نالینت، غرب لند، شرق لند و شی کلک و 2500 هکتار زمین قابل آبیاری بود.


قیر، کارزین، برنامه ریزی منطقه ای افزار


پس از وقوع زمین لرزه شدید در استان فارس، این مطالعه به منظور توسعه منابع آبی و خاکی منطقه انجام شد. سد تنگ گلو شیر بر روی رودخانه قره آقاج با دو سد انحرافی برای آبیاری 5500 هکتار از اراضی کشاورزی پیشنهاد شد.


توسعه بلوچستان جنوبی


این پروژه شامل دشت های قصرقند، نیکشهر، پیشین و نگور با استفاده از آب زیرزمینی از طریق سیستم چاه برای آبیاری حدود 1600 هکتار از زمین های حاصلخیز بود.


توسعه دره سرباز راسک


امتداد 120 کیلومتری رودخانه سرباز در جنوب شرقی بلوچستان برای حفاظت از خاکریزهای آن و شناسایی و توسعه قطعات زمین مناسب برای کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت.