زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

مدیریت طرح

شبکه های آبرسانی شهری

شبکه های جمع‌اوری فاضلاب شهری

تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شهری

تصفیه خانه‌های صنعتی

ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب

مخازن ذخیره آب

سدهای مخزنی،انحرافی و تغذیه ای آب

نیروگاههای آبی

سیستم های آبیاری و زهکشی

برنامه ریزی منطقه ای

بررسیهای ژئوتکنیک و زمین شناسی

طراحی ابنیه های هیدرولیکی

راه سازی

مقاوم سازی سازه ها در برابر اثرات زلزله

ارزیابی زیست محیطی

مدیریت آب

منابع آب

حفاظت و مهندسی رودخانه

کنترل و مدیریت سیلاب

جمع آوری آبهای سطحی شهری

نمک زدائی و آب شیرین کن