توزیع تصفیه آب شهری

تصفیه و توزیع آب شرب

تصفیه و توزیع آب الیگودرز

این پروژه شامل سازه آبگیر روی رودخانه کمندان، 42 کیلومتر خط لوله انتقال، تصفیه خانه 30000 مترمکعب در روز، ایستگاه پمپاژ، مخازن ذخیره و 190 کیلومتر شبکه توزیع در 6 ناحیه تحت فشار بود. پروژه تکمیل شده و در حال استفاده است.


تامین و توزیع آب آمل


برای جمعیت 300000 نفری پروژه تکمیل و بخشهایی از آن ساخته و راه اندازی شده است.


تامین و توزیع آب صدرا


برای جمعیت 300000 نفری این شهر جدید، پروژه تا حدی ساخته شده است


آبرسانی و توزیع آب گلبهار


برای جمعیت 400000 نفری این شهر جدید در نزدیکی مشهد. پروژه احداث شده است.


تامین، تصفیه و توزیع آب خرم آباد


برای جمعیت 650000 نفر. این پروژه شامل انتقال آب از سه منبع به یک تصفیه خانه با ظرفیت 150000 مترمکعب در روز ساخت ایستگاه پمپ، مخازن ذخیره سازی و شبکه توزیع است. بیشتر شبکه، ایستگاه پمپ و مرحله اول تصفیه خانه در حال ساخت است.


تصفیه و توزیع آب خاش

برای جمعیت 85000 نفری با سیستم توزیع دوگانه. پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.


آب بی حساب خرم آباد


این پروژه حدود 1/3 شهر را تحت پوشش قرار داد که 13500 اتصال خانه را در بر می گرفت. بازنگری کامل سیستم توزیع انجام شد و توصیه هایی برای بازسازی سیستم ارائه شد.


تصفیه آب اردک


آب از سد اردک تامین و با استفاده از پالساتورها و فیلترها به میزان 61000 متر مکعب در روز تصفیه می شود. طراحی کامل و تنظیم اسناد مناقصه نهایی شده است.


آبرسانی و توزیع آب قائم شهر


برای جمعیت 320000. طراحی انجام شده است.


تامین و توزیع آب گرگان


برای جمعیت 320000. این پروژه در حال ساخت است.


آب بی حساب نشابور


این پروژه بخش هایی از شهر را در نظر گرفت که 24000 اتصال خانه را در بر می گرفت، یک بازنگری کامل در سیستم توزیع انجام شد و توصیه هایی برای بهبود ارائه شد.


تامین و توزیع آب دورود


طراحی برای جمعیت 180000 نفر و در حال ساخت کامل شده است.


تامین و توزیع آب اصفهان


این یکی از پروژه های بزرگ آبرسانی است که در ایران انجام شده و شامل سد انحرافی آبگیر با حوضه های ته نشینی بر روی رودخانه زاینده رود است. 60 کیلومتر با خط لوله بتنی ته نشینی به قطر 2400 میلی متر و 15 کیلومتر تونل فشار قطر 305 متر، تصفیه خانه با ظرفیت 10 سانتی متر بر ثانیه و 230000 مترمکعب مخازن ذخیره سازی با جمعیت 8/2 میلیون نفری. یک کارخانه تولید لوله های بتنی پیش تنیده در محدوده این پروژه طراحی و مناقصه شد که در نهایت لوله های مورد نیاز را تامین کرد. این پروژه به طور کامل به اتمام رسیده و به ساکنین منطقه اصفهان بزرگ خدمات رسانی می کند.


توزیع آب باغمیشه


جهت ساخت و ساز مسکونی نوساز با 4700 واحد مسکونی در داخل شهر تبریز. این پروژه تکمیل شده است.


توزیع آب بوشهر


برای جمعیت 100000 نفری در الحاق جدید به شهر عالی شهر. پروژه ساخته و راه اندازی شده است.


طرح جامع آبرسانی همدان


مطالعه امتدادی برای شناسایی منابع احتمالی تامین شهر همدان به مساحت 47000 کیلومتر مربع. پیشنهاد انتقال آب به شهر از فاصله بیش از 200 کیلومتری ارائه شد.


توزیع آب کرمانشاه


برای جمعیت 720000 نفر. این پروژه به طور کامل احداث شده و در خدمت شهر کرمانشاه می باشد.


آبرسانی زاهدان


پوشش جمعیت 180000 نفر شامل R.O. کارخانه تصفیه آب. پروژه احداث و راه اندازی شد.


آبرسانی و توزیع آب خراسان


برای 35 مرکز جمعیتی. این پروژه شروع کار شرکت ما بود و شامل تمام شهرداری های وقت استان بود. در این مطالعه شبکه های توزیع طراحی و تمامی این شهرها در نهایت نظارت بر ساخت و ساز توسط پارسکنسالت انجام شد.