تصفیه و توزیع آب شرب

منابع آب نامتعارف

احیای رودخانه آبشوران

برای احیا و افزایش ظرفیت جریان این رودخانه که از نقاط پرجمعیت مرکزی شهر کرمانشاه می گذرد و رفع اتصال غیرقانونی فاضلاب به آن، این پروژه به طول 12 کیلومتر مطالعه و اجرا شد.