خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

خدمات نظارت کارگاهی و عالیه

نظارت بر ساخت و ساز، بازرسی محل در حین ساخت، نظارت بر نصب، تامین کارکنان سایت، صدور گواهینامه کارهای تکمیل شده و مدیریت ساخت


آب شهری

آب صنعتی

مدیریت آب

منابع آبی

تصفیه آب

فاضلاب شهری

فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب

احیای مهندسی رودخانه

مدیریت کنترل سیل

مجموعه آب استروم شهرداری

کنترل رودخانه

کانال های تونل های انتقال آب

ایستگاه های پمپاژ

مخازن ذخیره آب

ذخیره آب، سدهای تغذیه انحرافی

نیروگاه های آبی

سدهای باطله

سیستم های آبیاری

سیستم زهکشی

برنامه ریزی منطقه ای

تحقیقات زمین شناسی

ساختمان ها

جاده ها

مقاوم سازی سازه ها در برابر اثر زلزله

ارزیابی های زیست محیطی