مدیریت و راهبری طرح‌ها

ارزیابی محیط زیست

دشت سیستان

این مطالعه برای بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) در مورد اثرات پروژه آبیاری و زهکشی در حال اجرا در منطقه انجام شد.


سیستم فاضلاب سنقر


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم فاضلاب برای این شهر 60000 نفری در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب هرسین


تأثیر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم فاضلاب برای این شهر 110000 نفری در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب صحنه


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم فاضلاب برای این شهر 52000 نفری در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب جوانرود


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم فاضلاب برای این شهر 67000 نفری در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب شهریار

اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم فاضلاب برای این شهر 250000 نفری در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب شهرقدس


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شبکه فاضلاب برای این شهر 730000 نفری در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.


سیستم فاضلاب ملارد


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شبکه فاضلاب برای این شهر 470000 نفری در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.


شبکه فاضلاب تربت جام


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شبکه فاضلاب برای این شهر 155000 نفری در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت.